Ngày 22/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Công trình tuyến đường dây tải điện 110 KV đấu nối trạm biến áp 220 KVPhong Điền thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Điền II.

      Nội dung chính của Quyết định gồm:

      – Vị trí, địa danh: Khoảnh 4, Tiểu khu 8, xã Phong Chương; Khoảnh 1, Tiểu khu 19, xã Phong Hiền; Khoảnh 1, Tiểu khu 14, thị trấn Phong Điền; Khoảnh 4, 5, Tiểu khu 10, xã Phong Hòa; Khoảnh 1, Tiểu khu 11; Khoảnh 6, 7, Tiểu khu 12 và NTK, xã Phong Thu, huyện Phong Điền

      – Diện tích và chức năng rừng chuyển đổi:

      + Diện tích: 2,30 ha.

      + Chức năng: Rừng sản xuất.

       – Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan:

      + Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục thu hồi đất và giao đất theo đúng quy định.

      + Công ty Cổ phần đầu tư Đoàn Sơn Thủy xây dựng phương án sử dụng đất đúng mục đích để thực hiện công trình tuyến đường dây tải điện 110KV đấu nối trạm biến áp 220KV Phong Điền thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Điền II tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Nguồn: Sở tài nguyên & Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế