Ngày 20/01/ 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Phú Thượng với những nội dung chủ yếu sau:

      1. Diện tích thu hồi: 156,4 m2 đất, tọa tạc tại xã Phú Thượng, huyện Phú

      2. Diện tích được giao: 5.045,9 m2 (trong đó gồm: 156,4 m2 đất thu hồi nêu trên và 4.889,5 m2 đất đã được UBND huyện Phú Vang thu hồi)

      3. Địa điểm: xã Phú Thượng, huyện Phú Vang

      Theo Quyết định này, các cơ quan đơn vị có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

      1. UBND huyện Phú Vang có trách nhiệm:

      – Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang quản lý diện tích đất được giao và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo đúng quy định.

      – Đảm bảo hạ tầng hoàn chỉnh trước khi tổ chức đấu giá đất ở.

      – Rà soát, cân đối để lại quỹ đất đủ để bố trí tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn.

      2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang thực hiện nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định./.

Nguồn: Sở tài nguyên & Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế